PROJEKTY

„RC TECH SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Internacjonalizacja RC TECH SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA na nowe rynki zagraniczne””

Cel projektu: Celem projektu, jest zwiększenie konkurencyjności, pozycji rynkowej oraz przychodów Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie usług inżynierskich i prac badawczo-rozwojowych– na cztery nowe rynki zagraniczne tj. niemiecki, austriacki, szwajcarski i francuski do końca marca 2021r.

Dofinansowanie projektu z UE    337 960.00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Opracowanie innowacyjnego zestawu czujników umożliwiających zbieranie danych z eksploatacji instalacji wykorzystujących armaturę przemysłową”

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału RC TECH poprzez zlecenie prac B+R jednostce naukowej polegających na opracowaniu nowego produktu – zestawu czujników umożliwiających zbieranie danych z eksploatacji instalacji przemysłowych. Wdrożenie przedmiotowej innowacji jest silnie skorelowane z planami rozwojowymi Wn – podniesienie konkurencyjności firmy oraz wzrost przychodów ze sprzedaży. Wn zidentyfikował duże zapotrzebowanie na produkty, które przyczynią się do ekonomiki eksploatacji instalacji przemysłowych. Rozbudowany zestaw czujników pozwoli na bieżąco monitorować stan zaworów i z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować serwis nie dopuszczając do zatrzymania instalacji. Innowacyjny produkt zamierza sprzedawać podmiotom na rynku armatury przemysłowej: producentów, wykonawców instalacji oraz ich użytkowników. Wprowadzenie pionierskiego produktu na rynek wpłynie pozytywnie na przewagę konkurencyjną firmy oraz w krótkim czasie przełoży się na wzrost wolumenu przychodów.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-06-0038/18-00

Całkowita wartość projektu     487 449.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE    396 300.00 PLN

Informujemy, iż firma RC TECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Celem projektu jest skorzystanie z grantu na usługi doradcze o charakterze technologicznym niezbędne do złożenia wniosku o transfer technologii.

Efektem projektu będzie dokumentacja z doradztwa technologicznego zawierająca:

  1. Due diligence technologiczne,
  2. Audyt  innowacyjności przedsiębiorstwa,
  3. Analiza otoczenia rynkowego i  konkurencji  w  kontekście dostępnych technologii,
  4. Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji,
  5. Ocena innowacyjności technologii.

Realizacja usług pozwoli Wnioskodawcy zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagrożenia związane z transferem technologii, co przyczyni się do skutecznego wdrożenia innowacji produktowej w postaci nowej usługi modelowania i analizy konstrukcji dla przyrostowego otrzymywania hybrydowych struktur przeznaczonych na konstrukcje realizowane i eksploatowane w warunkach aerokosmicznych.

Wartość projektu: 241 080.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 166 600.00 PLN

Kontakt